پژوهش در روانشناسی

وبلاگ تخصصی دانشجویان روان شناسی

بر رسي رابطه ادراك برابري با فرسودگي شغلي راهبران قطار شهري تهران(مترو)

بر رسي رابطه ادراك برابري با فرسودگي شغلي راهبران قطار شهري تهران(مترو)

 

محمد حسين خاني

كارشناس ارشد روانشناسي

 

چكيده

مقدمه: جامعه امروز جامعه سازماني است و بيشتر كارهاي مردم در سازمان ،يا بدست سازمانها انجام مي شود. مترو سازماني است كه بيشترين مشكلات را در كلان شهر تهران از دوش مديران شهري و مردم با جابجايي حجم وسيعي از شهروندان برمي دارد.لذا  نقش رواني و اقتصادي آن بر جامعه و اهميت سلامتي منابع  انساني در اين بين، پرداختن به رفتار سازماني  و بهداشت رواني آنها را ضروري مي نمايد. دراين راستا،هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه ادراك برابري با فرسودگي شغلي راهبران قطار شهري تهران (مترو) مي باشد.

 روش: پژوهش حاضر از نوع تحليلي – توصيفي بوده و جنبه كاربردي داشته و به صورت مقطعي و موردي از جامعه مورد مطالعه كه در اين بررسي تعداد 100 نفر از راهبران به صورت تصادفي سيتماتيك از بين700  نفر انتخاب شده است.ابزار بكار رفته در اين پژوهش پرسشنامه ادراك برابري و پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلشمي باشد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از روش اسپيرمن و نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .

نتايج: نتايج كلي اين پژوهش  نشان داد كه بين ادراك برابري وفرسودگي شغلي رابطه معني داري وجود ندارد(ولي بين مولفه هاي ادراك برابري (عدالت توزيعي ،عدالت رويه اي و عدالت تعاملي) با توجه به ميانگين نمره اخذ شده و سابقه كار،سن و مدرك تحصيلي رابطه وجود ندارد و بين مولفه هاي فرسودگي شغلي(خستگي عاطفي،مسخ شخصيت ،عملكرد شخصي و درگيري ) بين مولفه  مسخ شخصيت  وسن   و درگيري شغلي و سابقه كاري با95% اطمينان، رابطه معني دار مي باشد .

كلمات كليدي: ادراك برابري، عدالت، رضايت شغلي ،فرسودگي شغلي

 

The investigation of relation between equity perceptions with job burnout in Tehran metro operators

 

Abstrac:

The aim of this study was the investigation of relation between equity perceptions with job burnout in Tehran metro operators. For this, 100 metro operators were selected with available sampling. The used scales were included Arjmandnia Equity Perception Questionnaire (AEPQ) (1388) and Maslash Job Burnout Questionnaire. In this causal- comparative research, Results showed that there wasn’t significant relationship between equity perception and job burnout in metro operators. But totally  equity perceptionwasn’t high in metro    operators. As well as score of job burnout in metro operators was high. The other results were presented in dissertation. There are  

Keywords: equity perception, job burnout, metro operators.

 

 

مقدمه

فرآيند ادراك،عهده دار سازمتندهي،تعبير و تفسير احساسهاي فرد است.هنگامي كه شخص به احساسي توجه مي كند،براي نظم بخشيدن و طبقه بندي اطلاعات به صورت ادراكي معني دار،تلاشي آگاهانه را آغاز مي كند(رضائيان،1382)

مطالعه در زمينه ادراك عدالت سازماني توجه ويژه محققين را و دانشگاهيان را به خود جلب كرده است و يكي از موضوعات اصلي حوزه روان شناسي صنعتي – سازماني و رفتار سازماني گرديده است(كرپانزو،1997)

    نگرش فرد نسبت به كارش نشان دهنده ارزش يابي منفي يا مثبتي است كه وي درباره جنبه هاي محيط كاري اش مي نمايد. بيشتر تحقيقاتي كه در رفتار سازماني شده است در رابطه با سه نگرش مي باشد: رضايت شغلي ، وابستگي شغلي و تعهد سازماني(پارسائيان و اعرابي،1378،280).

    آمارها نشان مي دهد استرس و عوارض ناشي  از آن، همه ساله موجب از بين رفتن صدها، روز كاري مي شودوبه طور متوسط روزانه يك ميليون نفر به علت اختلالات و ناخوشي ها، از حضور در محل كار از رفتن به محل كار خود داري مي كنند (علوي و همكاران،1387).

الگوها و

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 19:31  توسط محمد حسین خانی  |